Gichin Funakoshi's Dojo Kun


Hitotsu. Jinkaku Kansei ni Tsutomuro Koto.
Hitotsu. Makoto no Michi wo Mamoru Koto.
Hitotsu. Doryoku no Seishin o Yashinau Koto.
Hitotsu. Reigi o Omonzuru Koto.
Hitotsu. Kekki no Yu o Imashimuru Koto.

Seek Perfection of Character
Defend the Path of Truth
Endeavor to Excel
Display Courtesy
Refrain from Violent Behavior