Cúlra na Scoile
Ba sa bhliain 1931 a chuir na Bráithre Críostaí, ata ina n-iontaobhaithe ar an scoil i gcónai, Coláiste Mhuire ar bun chun oideachas lan-Ghaeilge a chur ar fáil. Cáil na hacadúlachta atá ag baint leis an scoil on gcéad lá. Ta iarscoláirí aitheanta de chuid na scoile ar fáil sa saol gná, sa pholaitáocht, sna meáin, sa saol acadúil, sa cheol agus sa spórt.

Cláir na Scoile

Cuirtear na cláir seo a leanas ar fáil sa scoil - An Teastas Sóisearach, An Idirbhliain, An Ardteistiméireacht agus Gairmchlár na hArdteistiméireachta.

Teastas Sóisireach
Bun Ábhair

Gaeilge

Staidéar Gnó

Béarla

Stair

Mata

Tíreolas

Eolaíocht

Reiligiún

Fraincis

Saoránaíocht

Gearmáinis

Cluichí
Oideachas Pearsanta & Sláinte.

 

Ábhair Roghnacha
Ealaín
Adhmadóireacht
Teicneolaíocht
Idirbhliain

 

Bun Ábhair

Gaeilge

Eacnamaíocht

Béarla

Staidéar Eorpach

Mata

Staidéar Imshaoil

Fraincis

Staidéar na Meáin

Fisic

Staidéar Inscinne

Bitheolaíocht

Reiligiún
Gnó
Ceimic
Cuntasaíocht
Gearmáinis
Staidéar Ríomhaire
______

 

 

 

 

 

 

 


 

Ardteistiméireacht

 

Bun Ábhair
Gaeilge
Béarla
Mata
Reiligiún
Spórt
 

 

Ábhair Roghnacha

Fraincis

Gearmáinis

Fisic

Ceimic

Bitheolaíocht

Cuntasaíocht

Mata Fheidhmeach

Eacnamaíocht

Gnó

Tíreolas

Stair

Ealaín

 

 

 

 

 

 

 

 

Gairmchlár na hArdteiste

 

 • Dhá ábhair Ardteiste as ceann amháin de Ghrúpaí na nGairmábhar.
 • Nuatheanga Eorpach Ardteiste.
 • Trí nasc-mhódúil: Oideachas Fiontraíochta, ullmhúchan ar Shaothar agus Taithí Saothair.
 • Gaeilge maraon le hábhair Ardteiste amháin eile ar a laghad.

Áiseanna agus Suiomh na Scoile

Leagtar béim i gColáiste Mhuire ar:

I gColáiste Mhuire tá:

 • Rogha leathan abhair.
 • Ranganna beaga.
 • Foireann teagaisc ar suim leo cúram & forbairt phearsanta gach scoláire.
 • Gairmthreoir agus Comhairleoireacht.
 • Réimse imeachtaí - ina measc spórt; diospóireacht; turasanna oideachasúla agus ceol.

 

Imeachtaí Seachtracha:

 • Spórt - peil, iomaint, rith agus iomramh.
 • Cumann naomh Uinseann de Pól.
 • Díospóireacht.
 • Comhairle na Scoláiri.
 • Gaisce.
 • Turasanna faoin tír & thar lear.
 • Nascanna thar-teorainn.

Coiste na dTuistí

Ta coiste an-ghníomhach tuismitheoiri sa scoil. Cuirtear míle fáilte roimh thuismitheorí nua bheith páirteach air.


Coláiste Mhuire
Cearnóg Pharnell
Baile Átha Cliath 1

Teil: 872 9081

Faics: 878 3536

Príomhoide: Oilibhéar de Búrca